I. Német nyelvtanári mesterképzés

MA némettanár szak felvételi követelményei

A némettanárszakos mesterképzést csak diploma birtokában lehet megkezdeni. Ezek lehetnek:

•  BA germanisztika alapszakos diploma
•  BA egyéb alapszakos diploma és felsőfokú német nyelvvizsga
•  bölcsész germanisztikai mesterszintű diploma, amihez most a tanári képesítést szeretné megszerezni
•  főiskolai németszakos tanári diploma, amihez az egyetemi szintű diplomát szeretné megszerezni
•  főiskolai egyéb tanár szakos diploma, felsőfokú német nyelvvizsga és 50 kredit megszerzése német minor részismereti képzés keretében

A némettanári mesterszakra jelentkezők egy felvételi beszélgetésen vesznek részt, amit pontszámokkal értékelünk. A beszélgetés során a vizsgabizottság azt vizsgálja, hogy a jelentkező mennyire alkalmas a mesterszintű tanulmányok elvégzésére és a tanári pálya kihívásaira. A beszélgetés témakörei nem kötöttek. Általában a jelentkező tanulmányi és célnyelvi tapasztalatairól, érdeklődési köréről, általános műveltségéről folynak. Értékeljük a nyelvtudás szintjét, a jelentkező emberi és nyelvi reflexiós képességét.

További részletek itt olvashatók:

http://www.arts.u-szeged.hu/oktatas-btk/kepzesek/mesterkepzes/nemettanar-ma?objectParentFolderId=20972 és
http://www.arts.u-szeged.hu/informaciok-btk/tanari-mesterszakok/tanari-mesterszakok

 

A tanári mesterképzés iskolai gyakorlata

A képzés tartalma

• Szakmai gyakorlat: hospitálás, önálló tanítás

A képzés célja/kompetenciák

A tanárnak szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmasnak kell lennie:

• a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását;

• tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködés készségeinek fejlesztésre;

• a pedagógiai folyamat tervezésére: a nyelvórát a kommunikatív szemléletű oktatás elvei szerint átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni;

• a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók célnyelvi készségeinek és képességeinek fejlesztésére: a célnyelven szerzett tudását tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók nyelvi/nyelvtani fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes kultúrák értékeit megismertetni, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani.

A tantárgy leírása

Két tanárszakot végző hallgatók esetén az egyik tárgyra vonatkozó iskolai gyakorlatot a közoktatás 5-8. évfolyamán (általános iskolában), a másik szakra vonatkozót 9-12. évfolyamon (középiskolában) teljesítik. A tanítási gyakorlatra jelentkezett tanárjelöltek mindegyike beosztásra kerül a gyakorló iskolák valamelyikébe. A gyakorló iskolák munkarendjéhez igazodó módon a szeptember15 – november 30, illetve február 15 – április 30. közötti időszakban a legalább 60 óra óramegfigyelést, óraelemzést (hospitálást) és legalább 15 szaktárgyi óra megtartását tartalmazó gyakorlatot a szakvezető tanárok irányításával végzik.

A hospitálási óraszámot lehetőleg úgy kell szervezni, hogy annak felét a jelölt saját tanítása megkezdése előtt teljesítse. A tanárjelölt a tanítási gyakorlatát megelőzően tématervet készít, óraelőkészítő és óraelemző megbeszéléseken vesz részt, tanítási óráit a szakvezető által jóváhagyott tervezet alapján önállóan tartja. Tanítási gyakorlatának utolsó fázisában önállóan készít óratervezetet: zárótanítási óratervezet. A tanárjelölt az iskolai élet mind teljesebb megismerése céljából szaktárgyához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységet is végez. Az iskolai gyakorlatot a szakvezető tanárok gyakorlati jeggyel minősítik.

A gyakorlat során a hallgató a vezetőtanár és a tanárképző szakember felügyelete mellett elkészíti – a tanulók megismerése terén végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati fejlődését dokumentáló – portfóliót, amely a szakdolgozat részét és a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi.

A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában.

A tanítási gyakorlatra való jelentkezés és beosztás rendjéről a Tanulmányi Osztályon lehet érdeklődni: http://to.arts.u-szeged.hu/

II. Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak

A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA )
- szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

A képzési idő
•  a félévek száma: 4
•  az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

 A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

a) A bemenet feltétel nélkül elfogadott alapszakjai:

1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakja
2. egyenértékűnek elismerheto, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakja
3. a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi egyetemen szerzett német szakos tanári diploma

b) A bemenet megadott feltételekkel elfogadott alapszakjai, illetve kreditkövetelményei:

1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
2. egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
3. a Szegedi Tudományegyetem vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi, illetve külföldi egyetem filológiai alapképzési szakjai (angol, francia, magyar stb.) és felsőfokú német nyelvismeret

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Az alapismereteket közvetítő alapképzésen alapuló mesterképzés hangsúlyozottan a tudományágak aktuális kérdésfelvetéseire koncentrál, hogy a hallgatók germanisztikai nyelv- és irodalomtudományi, valamint módszertani ismereteit elmélyítse és specializálja. Különösen vonatkozik ez a törekvés azokra a területekre, ahol német kulturális javak átadásáról, közvetítéséről van szó. A mesterképzés arculatát az intézet tudományos profilja határozza meg. A képzési programban nyelv- és irodalomtudomány együtt, egymásra reflektálva, képviselteti magát. A mesterképzés fókuszában a német nyelvű irodalom értelmezése, a német kulturális hagyományok megismerése, valamint a nyelv változásának, összehasonlításának és alkalmazásának kérdései állnak. Fontos szerepet kap ennek kapcsán a kultúratudomány, valamint a nyelv és irodalom európai kontextusban történő vizsgálata. A képzési idő alatt a hallgatók megismerkednek a germanisztika legújabb kutatási irányaival, tudásukat elmélyíthetik a nyelv- és irodalomtudomány egyes, számukra leginkább vonzó témaköreiben.

A második félévtől lehetőség nyílik a szakosodásra. Ennek keretében, a jelentkezők létszámától függoen, két specializáció közül választhatnak a hallgatók. A Nyelv és irodalom specializáció kurzusain részletesen megismerkednek a német nyelv és kultúra jellegzetességeivel, bepillantást nyernek a sajátos közép-európai régión belül muködő kulturális, mediális és irodalmi kölcsönhatásokba, valamint a nyelvi, irodalmi és kulturális transzfer interkulturális jellegébe. A médiumok szemszögébol vizsgálják a kulturális, irodalmi és nyelvi változásokat. A Fordítás és tolmácsolás specializáció bevezetést ad a fordítási és tolmácsolási technikákba. A fordítási kurzusok célja a fordítás folyamatával és funkciójával kapcsolatos elméleti, empirikus és gyakorlati kérdések vizsgálatán túl magas szintű készségek fejlesztése, amelyek az általános, szak- és műfordítás vonatkozásában a forrásnyelvi szövegértéshez, illetve a célnyelvi szövegalkotáshoz szükségesek. A specializáció keretében a hallgatók megismerkedhetnek a tolmácsolás gyakorlati technikáival. Hallgatói prezentációk, valamint a valódi konferenciák mintájára szervezett órai „kiskonferenciák” formájában gyakorolhatják a konszekutív tolmácsolást.

A végzett hallgatók a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően ismerik a német nyelvet, s ezáltal képesek a kor követelményeinek megfelelően kommunikálni, információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek magas szinten bemutatni. A mesterképzés a maga kultúratudományos és európai hangsúlyaival a nemzetközi „képzési piac” elvárásaira reagál, mivel felfogása szerint az interkulturális kompetencia alapvető kulcskompetencia. A megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek kutatási projektek megfogalmazására, megvalósítására, megszervezésére, nemzetközi projektekben való részvételre; alkalmasak lesznek nyelvi közvetítői feladatok elvégzésére a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén.

Specializációk

 
A Német Nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak két területen kínál speciális ismereteket a hallgatóknak:
Nyelv és irodalom specializáció / Spezialisation Sprache und Literatur
Fordítói és tolmács specializáció / Spezialisation Übersetzen und Dolmetschen
A specializációk 42 kredit értékűek. A hallgató a 2. félév elején kötelezően egyet választ.
 
  • Nyelv és irodalom specializáció
 
A specializáció kereti között a német nyelv, irodalom és kultúra európai szempontú tanulmányozására nyílik lehetőség. Kiemelt szerepet kapnak német és európai perspektívában a műfaj- és stílustörténet vonatkozásai, az irodalom intézményrendszerei, a kánon és a kritika hagyományai, valamint a fordítás és a recepció, mint a kulturális transzfer médiumai, továbbá az olyan aktuális kérdések, mint a globalizáció hatása a német nyelvre és irodalomra, valamint a nemzetközi kapcsolatok nyelvre és irodalomra kifejtett befolyása.
A hallgatók a képzés során megismerhetik az írás médiumának, az írásba foglalás technikáinak és az írás funkciójának változásait, a változások által kiváltott kulturális és mediális átrendeződéseket, az olvasás történeti és kognitív aspektusait, az irodalmi olvasással kapcsolatos koncepciókat.
A hallgatók elmélyült ismereteket kapnak a szövegnyelvészet és a valenciakutatás területein, megismerik a nyelv- és irodalomtudomány újabb elméleteit és aktuális kérdéseit.
2. félév
Nyelv és irodalom európai és interdiszciplináris perspektívában / Sprache und Literatur europäisch und interdisziplinär, Az írás és az olvasás kultúrtechnikái / Kulturtechniken des Schreibens und Lesens, Valenciaelméletek és szótári alkalmazásuk / Valenztheorien und ihre lexikographische Anwendung, Szövegelméletek / Texttheorien
3. félév
A nyelvtudomány újabb irányzatai / Sprachwissenschaft in neuen Forschungskontexten, Az irodalomtudomány újabb irányzatai / Literaturwissenschaft in neuen Forschungskontexten
 
  • Fordítói és tolmács specializáció
 
A fordítói és tolmács specializáció keretei között az e tevékenységekhez kapcsolódó technikák és kompetenciák közvetítésére kerül sor.
2. félév
Fordítástechnika /Übersetzungstechnik, Tolmácsolástecnika / Dolmetschentechnik, Általános és szakfordítás I / Allgemeine und Fachübersetzung I., Az írás és az olvasás kultúrtechnikái / Kulturtechniken des Schreibens und Lesens, Valenciaelméletek és szótári alkalmazásuk / Valenztheorien und ihre lexikographische Anwendung, Szövegelméletek / Texttheorien
3. félév
Az írás és az olvasás kultúrtechnikái / Kulturtechniken des Schreibens und Lesens, Valenciaelméletek és szótári alkalmazásuk / Valenztheorien und ihre lexikographische Anwendung, Szövegelméletek / Texttheorien, Konszekutív tolmácsolás l. / Konsekutives Dolmetschen I, Kontrasztív országismeret / Kontrastive Landeskunde, Általános és szakfordítás II / Allgemeine und Fachübersetzung II., Konszekutív tolmácsolás Il. / Konsekutives Dolmetschen II, Mufordítás, lektorálás I./ Literarisches Übersetzen, Lektorieren I., Műfordítás, lektorálás II./ Literarisches Übersetzen, Lektorieren II.
 
 

III. Német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzési szak

kassel1

Oklevél - Diploma (Kettős diploma / Double Degree),
Nappali tagozat, 120 kredit/creditpoints, 4 félév/semesters
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
Szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
                         (Szeged-Kassel kettős diploma)

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in German Language, Literature and Culture (Double Degree Szeged-Kassel)

A szak leírása

A Kasseli Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen a 2009/2010-es tanévtől kezdődően közös germanisztikai MA-képzés indult. A nemzetközi mesterszak kettős diplomával (double degree) zárul, a képzés végzos hallgatói a Kasseli Egyetemtől és a Szegedi Tudományegyetemtol is kapnak oklevelet. A képzés keretében a szegedi hallgatók a harmadik szemesztert a partnerintézményben töltik, s bekapcsolódnak az ott folyó munkába. A közös képzés folyamatosságát ezen túlmenően a rendszeres oktatói csereprogram is biztosítja. A képzésre felveheto hallagtók száma évente 5 fő. A kasseli tartózkodás alatt a Kasseli Egyetem hozzájárul a szállásköltségekhez. Ajánlott a kasseli félévet ERASMUS-ösztöndíjjal kombinálni.

A német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzés révén összefonódik a kasseli és szegedi germanisztikai intézetekben folyó képzés, közös átmenetet képezve ezáltal a már meglévő képzési formák és a doktoranduszképzés között. A cél az, hogy a hallgatók nemzetközi megalapozottságú tudományos képzésben részesüljenek, s lehetőségük nyíljon a nemzetközi szakmai piac és doktori képzések kínálatának figyelembe vételére.

A képzés célja

Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetoleg ismeretekre alapozva a német nyelvu kultúrák közvetítésével, terjesztésével és kutatásával kapcsolatos feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. A képzés a törzsképzésben és a differenciált szakmai anyagban (specializációkban) megszerzendőösszesen 120 kreditbol épül fel, lezárása zárószigorlattal és diplomamunka elkészítésével történik. A képzés német nyelven folyik.

Képzési helyek: a SZTE BTK Germán Filológiai Intézete és a Kasseli Egyetem Germanisztikai Intézete.

Választható specializációk: Német nyelv és irodalom 1 specializáció / Német nyelv és irodalom 2 specializáció

Bemeneti feltételek

a) A bemenet feltétel nélkül elfogadott alapszakjai

1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakja
2. egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakja
3. a Szegedi Tudományegyetem vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi egyetem jelenlegi képzési formájában szerzett német szakos tanári diplomája

b) A bemenet megadott feltételekkel elfogadott alapszakjai, illetve kreditkövetelményei

1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
2. egyenértékunek elismerheto, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
3. a Szegedi Tudományegyetem vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi, illetve külföldi egyetem filológiai alapképzési szakjai (angol, francia, magyar stb.) és felsőfokú német nyelvismeret

Értékelési rendszer

A német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon minden tantárgyi elemhez rendelt kreditérték mögött mérheto teljesítménynek kell állnia. A teljesítményeket írásban és/vagy szóban, de kizárólag célnyelven (németül) lehet megvalósítani.

jeles (5) - a hallgató tudása a tananyag egészére és összefüggéseire teljes mértékben kiterjed
jó (4) - a hallgató a tananyagot ismeri, képes ismereteinek alkalmazására
közepes (3) - a hallgató a tananyag lényeges részeit ismeri, tudását kielégítően képes alkalmazni
elégséges (2) - a hallgató a tananyag alapvető részeit ismeri, tudását még elfogadható szinten képes alkalmazni
elégtelen (1) - a hallgató nem képes bizonyítani, hogy a tananyag lényeges részeit ismeri és alkalmazni tudja

minősítés - kiválóan megfelelt (KM, 5), megfelelt (M, 3) vagy nem felelt meg (N, 1)
aláírás - megfelelt (I) vagy nem felelt meg (N)

Továbbtanulási lehetőségek

egyetemi szintről doktori képzésbe lehet továbblépni az előírt feltételek esetén

2018  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates