Német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzési szakkassel1

Oklevél - Diploma (Kettős diploma / Double Degree)
Nappali tagozat, 120 kredit/creditpoints, 4 félév/semesters
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 
Szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (Szeged-Kassel kettős diploma)
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in German Language, Literature and Culture (Double Degree Szeged-Kassel)

A szak leírása

A Kasseli Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen a 2009/2010-es tanévtől kezdődően közös germanisztikai MA-képzés indult. A nemzetközi mesterszak kettős diplomával (double degree) zárul, a képzés végzos hallgatói a Kasseli Egyetemtől és a Szegedi Tudományegyetemtol is kapnak oklevelet. A képzés keretében a szegedi hallgatók a harmadik szemesztert a partnerintézményben töltik, s bekapcsolódnak az ott folyó munkába. A közös képzés folyamatosságát ezen túlmenően a rendszeres oktatói csereprogram is biztosítja. A képzésre felveheto hallagtók száma évente 5 fő. A kasseli tartózkodás alatt a Kasseli Egyetem hozzájárul a szállásköltségekhez. Ajánlott a kasseli félévet ERASMUS-ösztöndíjjal kombinálni.

A német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzés révén összefonódik a kasseli és szegedi germanisztikai intézetekben folyó képzés, közös átmenetet képezve ezáltal a már meglévő képzési formák és a doktoranduszképzés között. A cél az, hogy a hallgatók nemzetközi megalapozottságú tudományos képzésben részesüljenek, s lehetőségük nyíljon a nemzetközi szakmai piac és doktori képzések kínálatának figyelembe vételére.

A képzés célja

Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetoleg ismeretekre alapozva a német nyelvu kultúrák közvetítésével, terjesztésével és kutatásával kapcsolatos feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. A képzés a törzsképzésben és a differenciált szakmai anyagban (specializációkban) megszerzendőösszesen 120 kreditbol épül fel, lezárása zárószigorlattal és diplomamunka elkészítésével történik. A képzés német nyelven folyik.

Képzési helyek: a SZTE BTK Germán Filológiai Intézete és a Kasseli Egyetem Germanisztikai Intézete (a képzéssel kapcsolatos német honlap elérhető itt)

Választható specializációk: Német nyelv és irodalom 1 specializáció / Német nyelv és irodalom 2 specializáció

Bemeneti feltételek

a) A bemenet feltétel nélkül elfogadott alapszakjai

1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakja
2. egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakja
3. a Szegedi Tudományegyetem vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi egyetem jelenlegi képzési formájában szerzett német szakos tanári diplomája

b) A bemenet megadott feltételekkel elfogadott alapszakjai, illetve kreditkövetelményei

1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
2. egyenértékunek elismerheto, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
3. a Szegedi Tudományegyetem vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi, illetve külföldi egyetem filológiai alapképzési szakjai (angol, francia, magyar stb.) és felsőfokú német nyelvismeret

Értékelési rendszer

A német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon minden tantárgyi elemhez rendelt kreditérték mögött mérheto teljesítménynek kell állnia. A teljesítményeket írásban és/vagy szóban, de kizárólag célnyelven (németül) lehet megvalósítani.

jeles (5) - a hallgató tudása a tananyag egészére és összefüggéseire teljes mértékben kiterjed
jó (4) - a hallgató a tananyagot ismeri, képes ismereteinek alkalmazására
közepes (3) - a hallgató a tananyag lényeges részeit ismeri, tudását kielégítően képes alkalmazni
elégséges (2) - a hallgató a tananyag alapvető részeit ismeri, tudását még elfogadható szinten képes alkalmazni
elégtelen (1) - a hallgató nem képes bizonyítani, hogy a tananyag lényeges részeit ismeri és alkalmazni tudja

minősítés - kiválóan megfelelt (KM, 5), megfelelt (M, 3) vagy nem felelt meg (N, 1)
aláírás - megfelelt (I) vagy nem felelt meg (N)

Továbbtanulási lehetőségek

egyetemi szintről doktori képzésbe lehet továbblépni az előírt feltételek esetén

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates