Tanári mesterképzés

 

MA némettanár szak felvételi követelményei

 

A némettanárszakos mesterképzést csak diploma birtokában lehet megkezdeni. Ezek lehetnek:

•  BA germanisztika alapszakos diploma
•  BA egyéb alapszakos diploma és felsőfokú német nyelvvizsga
•  bölcsész germanisztikai mesterszintű diploma, amihez most a tanári képesítést szeretné megszerezni
•  főiskolai németszakos tanári diploma, amihez az egyetemi szintű diplomát szeretné megszerezni
•  főiskolai egyéb tanár szakos diploma, felsőfokú német nyelvvizsga és 50 kredit megszerzése német minor részismereti képzés keretében

A némettanári mesterszakra jelentkezők egy felvételi beszélgetésen vesznek részt, amit pontszámokkal értékelünk. A beszélgetés során a vizsgabizottság azt vizsgálja, hogy a jelentkező mennyire alkalmas a mesterszintű tanulmányok elvégzésére és a tanári pálya kihívásaira. A beszélgetés témakörei nem kötöttek. Általában a jelentkező tanulmányi és célnyelvi tapasztalatairól, érdeklődési köréről, általános műveltségéről folynak. Értékeljük a nyelvtudás szintjét, a jelentkező emberi és nyelvi reflexiós képességét.

További részletek itt olvashatók:

http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/mesterkepzes/nemettanar-ma

 

A tanári mesterképzés iskolai gyakorlata

 

A képzés tartalma

• Szakmai gyakorlat: hospitálás, önálló tanítás

A képzés célja/kompetenciák

A tanárnak szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmasnak kell lennie:

• a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását;

• tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködés készségeinek fejlesztésre;

• a pedagógiai folyamat tervezésére: a nyelvórát a kommunikatív szemléletű oktatás elvei szerint átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni;

• a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók célnyelvi készségeinek és képességeinek fejlesztésére: a célnyelven szerzett tudását tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók nyelvi/nyelvtani fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes kultúrák értékeit megismertetni, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani.

A tantárgy leírása

Két tanárszakot végző hallgatók esetén az egyik tárgyra vonatkozó iskolai gyakorlatot a közoktatás 5-8. évfolyamán (általános iskolában), a másik szakra vonatkozót 9-12. évfolyamon (középiskolában) teljesítik. A tanítási gyakorlatra jelentkezett tanárjelöltek mindegyike beosztásra kerül a gyakorló iskolák valamelyikébe. A gyakorló iskolák munkarendjéhez igazodó módon a szeptember15 – november 30, illetve február 15 – április 30. közötti időszakban a legalább 60 óra óramegfigyelést, óraelemzést (hospitálást) és legalább 15 szaktárgyi óra megtartását tartalmazó gyakorlatot a szakvezető tanárok irányításával végzik.

A hospitálási óraszámot lehetőleg úgy kell szervezni, hogy annak felét a jelölt saját tanítása megkezdése előtt teljesítse. A tanárjelölt a tanítási gyakorlatát megelőzően tématervet készít, óraelőkészítő és óraelemző megbeszéléseken vesz részt, tanítási óráit a szakvezető által jóváhagyott tervezet alapján önállóan tartja. Tanítási gyakorlatának utolsó fázisában önállóan készít óratervezetet: zárótanítási óratervezet. A tanárjelölt az iskolai élet mind teljesebb megismerése céljából szaktárgyához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységet is végez. Az iskolai gyakorlatot a szakvezető tanárok gyakorlati jeggyel minősítik.

A gyakorlat során a hallgató a vezetőtanár és a tanárképző szakember felügyelete mellett elkészíti – a tanulók megismerése terén végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati fejlődését dokumentáló – portfóliót, amely a szakdolgozat részét és a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi.

A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában.

A tanítási gyakorlatra való jelentkezés és beosztás rendjéről a Tanulmányi Osztályon lehet érdeklődni: http://to.arts.u-szeged.hu/

2018  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates