Német nyelvészeti doktori program

A Szegedi Tudományegyetem Német nyelvészeti doktori programja a Nyelvészeti Doktori Iskola keretén belül egyetemünk doktori szabályzata (megtekinthető: https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=58622) és a Nyelvészeti Doktori Iskola szabályzata szerint (megtekinthető: https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=58622) működik.

A képzés 1994-ben indult és 2002-ben megújult. Az oktatásban és a témavezetésben a Német Nyelvészeti Tanszék oktatóin kívül – egyezményes működés alapján – neves bel- és külföldi szakemberek vesznek részt. Névsorukat ld. az SZTE Nyelvészeti Doktori Iskola honlapján (megtekinthető: http://nydi.szte.hu/Nemet_nyelveszet.html), ahol a témavezetők témakiírása is elérhető.

A német nyelvészeti doktori program részletes leírása magyar nyelven (megtekinthető: http://nydi.szte.hu/Nemet_nyelveszet.html)  és angol nyelven (megtekinthető: http://nydi.szte.hu/German_linguistics.html) is elérhető és tájékoztatást nyújt a kötelező és fakultatívan kötelező tárgyakról, a választható doktori témákról, valamint a felvételi eljárásról.

A 2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES SZERVEZETT KÉPZÉS MENETE ÉS KURZUSAI

Az intézményes képzés nyolc szemeszteren keresztül oktatással és tanári irányítású kutatással folyik és abszolutóriummal zárul. A képzés során 240 kredit teljesítendő. Hat dupla kontaktórát (kurzusonként 5 kreditért) az első négy félévben, de a lehetőséghez mérten már az első két félévben kell abszolválni, az alábbi kínálatból:

- Német-magyar kontrasztív nyelvészet (kötelező)

- Szintaxis (választható)

- Morfológia (választható)

- Lexikológia és lexikográfia (választható)

- Szövegnyelvészet (választható)

- Nyelvtörténet (választható)

- Kognitív nyelvészet (választható)

- Pragmatika (választható)

- Szemantika (választható)

- Dialektológia (választható)

- Fonetika, fonológia (választható)

További kreditpontok adhatók szabadon választható további kurzusok felvételére, kontaktórák tartására, tudományos produkciók teljesítésére (pl. konferenciákon tartott előadásra, folyóiratokban vagy gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányokra). A 4. félév végén a PhD hallgató ún. komplex vizsgát tesz.

Megvédett disszertációk (a védés évével és a témavezető nevével):
  • Dr. Scheibl György (2005): Zwei Senatoren bestechen drei Vestalinnen. Die referentiell-strukturelle Ambiguität im Deutschen. (Maleczki Márta)
  • Dr. Németh János (2008): Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800). (Bassola Péter)
  • Dr. Németh Attila (2009): Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn. (Földes Csaba)
  • Dr. Hum Rozália (2010): Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache. (Bassola Péter)
  • Dr. Kispál Tamás (2010): Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen. (Kertész András)
  • Dr. Czicza Dániel (2011): Das ‚es‘-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten. (Ágel Vilmos)
  • Dr. Gárgyán Gabriella (2011): Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen. (Bassola Péter)
  • Dr. Rauzs Orsolya (2016): Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalyse. (Ágel Vilmos)
  • Dr. Kappel Péter (2017): Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650-2000). (Ágel Vilmos)

A Német Nyelvészeti Doktori Programban  (nem szervezett képzésben) szerzett PhD fokozatot

•  Vargáné Dr. Drewnowska Ewa (1998): Ein neues textlinguistisches Instrumentarium und seine Anwendung im Aufbau der Schreibkompetenz ungarischer Germanistikstudenten. (Bassola Péter)
Humboldt ösztöndíjasként egyszer egy évig, majd háromszor 1-3 hónapig kutató volt a mannheimi Institut für Deutsche Sprache intézetben.

•  Dr. Gombocz Eszter (2001): Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse – Deutsch-Ungarisch. Theoretische Grundlegung und praktische Anwendung. (Bassola Péter)

Más intézmény doktori képzésében Programunk oktatójának témavezetésével szerzett PhD fokozatot

•  Dr. Molnár Krisztina (2007): Substantivdetermination im Deutschen und im Ungarischen. Eine sprachtypologisch-kontrastive Analyse. (Bassola Péter)
Egyetemi hallgatónk volt, a Pécsi Tudományegyetemen doktorált. Humboldt ösztöndíjasként egyszer egy évig, majd kétszer 1-2 hónapig kutató volt a mannheimi Institut für Deutsche Sprache intézetben.

 

Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram

 

Az alprogram vezetője: Dr. habil. Bombitz Attila, egyetemi docens
Az alprogram helyettes vezetője: Dr. habil. Hárs Endre, egyetemi docens

A Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram célja a tudományos pályára készülő fiatalok támogatása és magasan kvalifikált germanisták képzése. A program kurzusainak tudományos súlypontját a Germán Filológia Intézet keretén belül működő Német Irodalomtudományi Tanszék és az Osztrák Irodalom és Kultúra hosszú távú és aktuális kutatási programjai képezik.

A képzés a két tanszéken folyó kutatásokhoz kapcsolódó irodalom-, kultúra- és médiatudományi súlypontokat, elméleti illetve történeti kutatási perspektívákat kínál. A képzés elméleti bázisát a „lehetséges világok" szövegelmélete, strukturalista, posztstrukturalista, tudás- és médiatörténeti, továbbá kognitív irodalomtudományi megközelítések képezik. A program lehetőséget nyújt a tudománytörténeti jelentőségű, valamint a jelenkori kutatási módszerek elsajátítására és a vizsgálati korpuszon történő alkalmazására. A modern filológia eszköztárának átadása mellett figyelmet szentel a diszciplináris határokon átívelő kutatási kérdéseknek és a 21. század szakmai kihívásainak is. Korszakok tekintetében a spektrum a kora újkori és főképp a Kárpát- medence németségének kutatásától a 18. és 19. századi irodalmi modernizáció, valamint a „klasszikus modernitás" fejleményein át a kortárs irodalomig terjed, melynek keretei között különös hangsúly esik a közép-európai és osztrák kultúr- és irodalomtörténet egyes szakaszaira.

I. képzési ciklus: Elmélet + Kutatómunka + Beszámoló + Komplex vizsga (120 kredit)

Elmélet (60 kredit)

12 kötelező tantárgy (60 kredit):
1. Fejezetek a német nyelvű irodalmak történetéből (1. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan.
2. Műfaji és poétikai tendenciák a német nyelvű irodalmakban (2. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
3. Irodalom- és kultúratudományi stratégiák a német nyelvű irodalmak kontextusában (3. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
4. Inter- és transzdiszciplinaritás a német nyelvű irodalmak kontextusában (4. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan

Kutatómunka (50 kredit)

kutatómunka: 4 kötelező félév (50 kredit):

1. Publikáció
a) Tanulmány magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
b) Cikk magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
2. Prezentáció

a) Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
b) Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)

Beszámoló (2×5 = 10 kredit)

Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 2. és 4. félévben.

Komplex vizsga (0 kredit)

A Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram komplex vizsgaleírása

A doktori fokozatszerzés követelményei

Az SZTE Doktori Szabályzata szerinti követelmények szerint az ott leírt módon.

Kuzusok 2018-19/2

 

II. képzési ciklus: Kutatómunka + Oktatás + Beszámoló (120 kredit)

Kutatómunka (100 kredit)

1. Publikáció

a) Tanulmány magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)
b) Cikk magyarul ill idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)

2. Prezentáció
a) Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
b) Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)

Oktatás (2×5 = 10 kredit)

Félévenként max. 2 db 2 órás kurzus az 5. és 7. félévben

Beszámoló (2×5 = 10 kredit)

Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 6. és 8. félévben.

 

PhD sub-program: German-language-literature-and-culture

Head of sub-program: Dr. habil. Attila Bombitz, associate professor
Deputy head of sub-program: Dr. habil. Endre Hárs, associate professor

The sub-programme German-language-literature-and-culture is committed to preparing doctoral students for an academic career and helps students to become competent and highly qualified germanists. The courses of the proramme are based on the long-term and current research programmes of the Department of German Literature and the Department of Austrian Literature and Culture within the Institute of German Filology.

Students pursuing German-language-literature PhD are offered supervised topics linked to the research projects of the departments such as literary and cultural and media studies and theoretical and historical pespectives in research. These are first of all the theory of „possible worlds" and structuralist and post-structuralist and cognitive approaches as well as history of knowledge and media history. Postgraduates enrolling in this programme are given the opportunity to get acqauinted with and use current research methods just as with approaches and methods of historical relevance. Besides a strong foundation in philology the emphasis will be laid on interdisciplinary research fields. Concerning the epochs and periods of literature the program offers a wide spectrum from the early modern period and 18th and 19th century literary modernism including the research on Germans in the Carpathian-basin, to the literature of Modernism and the present with special emphasis on Central-European and Austrian literature and culture.

Curriculum:

Phase I.: Theory + Research + Report + Complex exam (120 credits)

Theory (60 credits)

12 courses (60 credits)

1. Chapters of German-language-literature (Semester 1, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
2. Poetical and genre tendencies in German-language-literature (Semester 2, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
3. Strategies of literary and cultural studies in the context of German-language-literature (Semester 3, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
4. Inter- and transdisciplinarity in German-language-literature (Semester 4. 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
Research (50 credits)

Research: 4 semesters (50 credits):

1. Publication

a) Essay in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 1 item)
b) Article in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 1 item)

2. Presentation
a) Conference speech in Hungarian (any semester, repeatable, at least 1 item)
b) Conference speech in a foreign language (any semester, repeatable, at least 1 item)

Report (2X5 = 10 credits)

Research report on the PhD-research project in semesters 2. and 4.

Complex exam (0 credit)

II. Phase: Research + Teaching + Report (120 credits)

Research (100 credits)

1. Publication

a) Essay in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 2 items)
b) Article in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 2 items)
2. Presentation
a) Conference speech in Hungarian (any semester, repeatable, at least 1 item)
b) Conference speech in a foreign language (any semester, repeatable, at least 2 items)

Teaching (2X5 = 10 credits)

2 courses per semester, 90 minutes each, semesters 5. and 7.

Report (2X5 = 10 credits)

Research report on the PhD-research project in semesters 6. and 8.

 

Megvédett disszertációk:

Horváth Márta (2004): Kritika és relativitás Robert Musil "A tulajdonságok nélküli ember" című regényében. [Kritik und Relativität in Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften"]

Szabó Erzsébet (2005): Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Narratív irodalmi szövegek, mint szemantikai és etikai gondolatkísérletek [Zwillingswelten, epistemische Welten, Textwelten. Narrative literarische Texte als semantische und ethische Gedankenexperimente]

Fenyves Miklós (2006): Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években. [Kontingenz und Erzählung. Thomas Bernhards Prosa in den 70-er und 80-er Jahren]

Dácz Enikő (2009): "Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart. Am Beispiel von Moritz Rinkes "Die Nibelungen" und János Téreys "A Nibelung lakópark""

Nagy Hajnalka (2009): Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk

Szabó Judit (2009): A tragédia(elméletek) etikai koncepciói. [Ethische Konzeptionen von Tragödien(theorien)]

Simon-Szabó Ágnes (2013): Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben. [Kulturelle Interpretationen von Werther-Übersetzungen um 1800. Eine übersetzungstheoretische und philologische Annäherung]

Mihály Csilla (2013): Figuren und Figurenkonstellationen im „Theater des Selbst“. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk

Mitnyán Lajos (2017): Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke. Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien"

Arany Mihály (2018): A kortárs német nyelvi történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eines und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltsammler című regényének példáján

 

 

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates