Regionalitás, kulturális technikák

Regionalitás, kulturális technikák és tudományképek a századforduló és a két világháború közötti német és magyar nyelvű kultúrában

NKFP 6/00097/2005
Konzorciumvezető: Dr. Orosz Magdolna
A kutatásban résztvevő intézmények:
ELTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
PTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
Gondolat Kiadó

A kiegyezés és a második világháború közti időszakot átfogó projekt a regionalitás és a tudásközvetítés aspektusait vizsgálta Közép-Európa magyar és német nyelvű kultúrájában. A projekt fő célkitűzése a regionalitás és a kulturális transzfer jelenségeinek feltárása, különös tekintettel a budapesti, bécsi és berlini kultúrára, valamint az egyes ún. „másodlagos centrumokban” zajló folyamatok kulturális és technológiai csereviszonyaira. A kutatás a nemzetközi elméleti és módszertani eredmények kritikus reflexiójával, eredményeik továbbgondolásával és a vizsgálódások kiterjesztésével új megvilágításba helyezi az urbanizációban meghatározó szerepet betöltő médiumok kulturális és tudományos hatékonyságát, és szintetizáló megközelítésével lehetővé teszi a vizsgált területek sokrétű feltárását.

A szövegföltárást és -kiadást, az elméleti/módszertani applikációt és az oktatást egyaránt magába foglaló projekt során három, sajtótörténeti kutatáson alapuló antológia, egy sajtótörténeti válogatás, egy esettanulmányokat tartalmazó CD-ROM, egy tanulmánygyűjtemény valamint egy konferenciakötet jelent meg a Gondolat Kiadónál. Ezen túl elkészült a zárókonferencia anyagát tartalmazó kötet német nyelvu változata is, amelyet a frankfurti Peter Lang Kiadó adott ki. A kiadványok egyrészt sajtótörténeti kutatásokat összegző tematikus antológiák, amelyek elsoként jelentetnek meg forrásértékű cikkeket, illetve számos fordítást tartalmaznak. Az ausztriai, németországi, budapesti, szegedi és pécsi sajtóból válogató szöveggyűjtemények – amelyek tematikus egységeit részletes, az egyes írásokat tágabb kortörténeti és módszertani közegbe helyez tanulmányok vezetik be – egyfelol a felsőoktatási curriculum kultúra- és médiatudományi szemináriumai számára nyújtanak széles alapot, másfelől hiánypótló funkciójuk van, mivel a főként a budapesti sajtót szem előtt tartó kultúrtörténeti kutatásokat árnyalják vidéki, illetve a korabeli magyarországi nyilvánosságot jelentos mértékben meghatározó német nyelvű adalékokkal.

A projekt lényeges új eredményei hazai szinten az eddig feldolgozatlan sajtótörténeti anyag feltárása, rendszerezése és didaktizálása, a regionalitás és a kulturális transzfer kutatásának módszertani reflexiója, a német nyelvu elméleti háttér egyes részeinek és primér szövegeknek a fordítása, valamint számos tudományág képviseloje által a projekt tárgykörében írt esettanulmányának megjelentetése. A projekt nemzetközi szinten a rendszeres német nyelvu publikálás, valamint a német nyelvu sajtóanyagok feldolgozása és közlése révén mind módszertanilag, mind filológiailag hozzájárult a régió modernségének összehasonlító vizsgálatához.

A projekt által átfogott idoszak aktualitása, a magyar és német nyelvu források föltárása, fordítása, valamint a kutatás eredményeinek magyar és német nyelvu megjelentetése széles szakmai közönséget célzott meg. A projekt filológiai és módszertani hozadéka egyaránt jelentos több diszciplína (történet- és irodalomtudomány, média- és kultúratörténet, esztétika) szempontjából. A projektpublikációk a felsooktatásban oktatási segédanyagként használhatók az új rendszeru többciklusú képzés valamennyi szintjén moduláris formában. A workshop- és konferenciakötetek szakkönyvként szolgálnak az említett diszciplínák kutatásaiban Magyarországon és a német nyelvu tanulmánykötet révén német nyelvterületen is. A részben nemzetközi együttmuködéssel létrejött kutatások hozzájárulnak az ausztriai és németországi módszertani megközelítések adaptációjához, továbbgondolásához, illetve a hazai kutatási eredmények külföldi megismertetéséhez.  

Projektpublikációk

Antológiák

Kerekes Amália, Teller Katalin (szerk.): Váltó- és keresztkapcsolások. A tudásközvetítés folyamatai a két világháború közötti magyar és német nyelvu kultúrában. Budapest: Gondolat (Mu-helyek 3). 520 p.

Kecsmár Krisztina, Szabó Judit, Szendi Zoltán (szerk.): Keresztmetszetek. Kiállítás, népszínház és fantasztikum a magyar és német nyelvű kultúrában – 1875, 1885, 1910, 1917 . Budapest: Gondolat 2007 (Mu-helyek 5). 408 p.

Kerekes Amália, Kindl Melinda, Szabó Judit (szerk.): Post festum. Szabadtéri játékok a két világháború között Salzburgban, Szegeden és Pécsett). Budapest: Gondolat 2009. (Mu-helyek 7). 606 p.

CD-ROM

Kerekes Amália, Teller Katalin (szerk.): Keresztmetszetek 1867–1939. Tudományképek és kulturális technikák a magyar és német nyelvű kultúrában). CD-ROM. Budapest: Gondolat 2007.

Tanulmánygyűjtemény

Csúri Károly, Mihály Csilla, Szabó Judit (szerk.): Határátlépések. Kulturális határok reprezentációi. Budapest: Gondolat Kiadó 2009 (Mű-helyek 6). 276 p.

Konferenciakötet

Csúri Károly, Orosz Magdolna, Szendi Zoltán (szerk.): Tömegek és ünnepek. A nyilvánosság rítusai a közép-európai modernségben. Budapest: Gondolat 2009 (Mu-helyek 8). 323 p.

Csúri Károly, Orosz Magdolna, Szendi Zoltán (szerk.): Massenfeste. Ritualisierte Öffentlichkeiten in der mittelosteuropäischen Moderne. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag 2009. (Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 14.) 281 p.

Projektmunkatársak:

Prof. Dr. Orosz Magdolna (ELTE)
Dr. Kerekes Amália (ELTE)
Dr. Teller Katalin (ELTE)
Tóth Ildikó (ELTE)
Prof. Dr. Csúri Károly (SZTE)
Szabó Judit (SZTE)
Prof Dr. Szendi Zoltán (PTE)
Horváth Klára (PTE)
Kecsmár Krisztina (PTE)
Bácskai János (Gondolat Kiadó)

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates