Studia Poetica

Studia Poetica

 
Sorozatszerkesztő: Bernáth Árpád, Csúri Károly, Kanyó Zoltán
Indítás éve: 1992
A Studia Poetica az SZTE Germán Filológiai Intézetén belül folytatott irodalomelméleti és filológiai kutatások eredményeinek közlésére szolgáló tudományos könyvsorozat.
 

Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései. Narratológiai tanulmányok, Szeged, 1980, (Studia Poetica 1.)

Tartalomjegyzék
Vajda György Mihály: Eloszó...... 3
Németh G. Béla: Részkutatások és szintetizálótörekvések kölcsönös szüksége ..... 6
Szili József: Látópont, kommentár, értékelés az elbeszélésben  ..... 14
Radnóti Sándor: Elbeszélés vagy leírás? Egy régi vita új megvilágításban..... 38
Voigt Vilmos: Az elbeszélés korai és egyszerű formáinak tipológiája. Az irodalmi elbeszélés folklór-elméleti kérdései..... 51
Szabó Zoltán: Narrativikai kutatások Romániában..... 66
Zsilka Tibor: Narrativikai kutatások  Csehországban..... 74
Bányai János: Narrativikai kutatások  Jugoszláviában..... 91
Bojtár Endre: A narratológia Lengyelországban..... 102
Bernáth Árpád: Gottlob Frege jelentéselméletének irodalomelméleti vonzásai.... 110
Ruzsa lmre: Individuumok a "Lehetséges Világok"  szemantikájában.... 149
Kanyó Zoltán: Az igazságfogalom az irodalmi elbeszélésben  és a "Lehetséges Világok" szemantikája..... 157
Csúri Károly: A "Lehetséges Világok"  szemantikája és az irodalmi elbeszélő szövegek elmélete..... 169
Masát András: Dráma és konverzáció. A beszédaktus és a konverzációelmélet néhány aspektusa irodalmi szöveg elemzésében..... 201
Bókay Antal: A világképről..... 210
Józsa Péter: A görög tragédia narratív modellje..... 233
Király Gyula: A narratív epika poétikai értelmezései. A narratív funkció többlete az alaki, elbeszélői és szerzői jelentésszintek differenciálásában..... 246
Kovács Árpád: Ábrázolt szó, epikai tárgyiasság és a műfaj a narratív formában ..... 265
Fejér Ádám: Etika és regény. Kant etikája és az Anna Karenina..... 286
Baróti Tibor: Nézőpont és értékelés Puskin "Belkin-Elbeszélésében " és "Don Juan Kővendége c. kisdrámájában..... 292
Dénes Imre: Az elbeszélő irodalmi  szövegek redukálása ..... 300
Bánréti Zoltán: Szövegtémaés nyelvhasználat..... 315
Martonyi Éva: Realista szövegen végzett szemiotikai gyakorlat problémái. A.J. Greimas Maupassant-elemzése..... 328
Szegedy Maszák Mihály: Az elbeszélő szövegek rétegei..... 340
Vita... 358
Szabolcsi Miklós: Zárszó..... 370
 

Károly Csúri (Ed.): Literary Semantics and Possible Worlds. Literatursemantik und mögliche Welten. Szeged, 1980, (Studia Poetica 2.)

CONTENTS/INHALTSVERZEICHNIS
M.J. Cresswell: POSSIBLE WORLDS. 6
Z. Kanyó: NARRATIVIK UND "MÖGLICHE WELTEN". ... 17
Z. Kanyó : DIE VERWENDUNG DER SEMIOTIK DER "MÖGLICHEN WELTEN" IN DER ANALYSE LITERARISCHER NARRATIVER TEXTE. 23
L. Doležel: NARRATIVE SEMANTICS AND MOTIF THEORY. 32
A. Bernáth - K. Csúri: "MöGLICHE WELTEN" UNTER LITERATURTHEORETISCHEM ASPEKT.44
A. Bernáth: HEINRICH BÖLLS HISTORISCHE ROMANE ALS INTERPRETATIONEN VON HANDLUNGSMODELLEN. 63
K. Csúri : HUGO VON HOFMANNSTHALS SPÄTE ERZÄHLUNG: DIE FRAU OHNE SCHATTEN /STRUKTURUND STRUKTURVERGLEICH/ . 126
Z. Kanyó: PROBLEME DER LITERARISCHEN KOMMUNIKATION IN LINGUISTISCHER SICHT. 278
G. Bonyhai: WERTSPRACHE. 285
Z. Kanyó: ÜBER "MATERIALE" UND "PHILOSOPHISCHE" ÄSTHETIK. 338
 

Zoltán Kanyó (Ed.): Studies in the Semantics of Narrative. Beiträge zur Semantik der Erzählung. Szeged, 1980, (Studia 3.)

CONTENTS/INHALTSVERZEICHNIS
Z. Kanyó: SEMANTIK FÜR HEIMATLOSE CEGENSTÄNDE. DIE BEDEUTUNG VON MEINONGS GEGENSTANDSTHEORIE FÜR DIE THEORIE DER FIKTIONALITÄT . . . . .. 3
Z. Kanyó: THE MAIN VIEWS ON FICTIONALITY IN THE LOGICO-SEMANTIC TRADITION.11
G. Székely: MONTAGUE-GRAMMATIK UND LITERARISCHE SEMANTIK. 125
Z. Kanyó: SPRACHLICH-GEDANKLICHE BEDINGUNGEN DER ABBILDUNG DER SPRICHWORTSTRUKTUR ...149
E. Lang: DIE SPRACHE EDGAR WIBEAUS: GESTUS, STIL, FINGIERTER JARGON. EINE STUDIE ÜBER ULRICH PLENZDORFS DIE NEUEN LEIDEN DES JUNGEN W. . 183
K. Csúri: MODELL-STRUKTUREN UND MÖGLICHE WELTEN. (EINE LITERATUR- THEORETISCHE UNTERSUCHUNG ZU BORCHERTS KURZCGESCHICHTE: DIE KÜCHENUHR). 243
Á. Bernáth: HEINRICH BÖLLS HISTORISCHE ROMANE ALS INTERPRETATIONEN VON HANDLUNGSMODELLEN. EINE UNTERSUCHUNG DER WERKE DER ZUG WAR PÜNKTLICH UND WO WARST DU, ADAM? ) . 307
 

Zoltán Kanyó (Ed.): Simple Forms. Einfache Formen. Szeged, 1982, (Studia Poetica 4.)

CONTENTS/INHALTSVERZEICHNIS
Z. Kanyó: NARRATIVE AND COMMUNICATION AN ATTEMPT TO FORMULATE SOME PRINCIPLES FOR A THEORETICAL ACCOUNT OF NARRATIVE. . . . 7
G.L. Permyakov: THE TRICKSTER (ITS STRUCUTRE AND HEROES) . 49
G.L. Permyakov: THE LOGICAL STRUCTURE OF SOME RUSSIAN RIDDLES
ON THE BASIC FUNCTION OF FOLK RIDDLES AND THEIR SCIENTIFIC CLASSIFICATION. 77
N.V. Barabanova: LOGICAL ANALYSIS OF RIDDLES. 85
L. Tarnay: A GAME-THEORETICAL ANALYSIS OF RIDDLES ... 99
A. Kertész: GRUNDLAGENPROBLEME EINER THEORIE DES WITZES (EIN WISSENSCHAFTSTHEORETISCHES EXPERIMENT). 169
L. Tarnay: SECRET AND COMMUNICATION. A NEW APPROACH TO THE CONVERTIBILITY OF DE DICTO TO DE RE. 275
I. Fehér: COMPUTER ANALYSIS OF FOLK-BELIEFS. 333
J. Dombi: EVALUATION THEORY AND LITERARY THEORY. 343
 

Zoltán Kanyó (Ed.): Fictionality. Szeged, 1984, (Studia Poetica 5.)

CONTENTS/INHALTSVERZEICHNIS
Z. Kanyó: INTRODUCTION. 7
I. REFERENCE AND FICTIONALITY
Z. Kanyó: REFERENCE IN FICTIONAL TEXTS, INTRODUCTION. 13
J. Woods: ANIMADVERSIONS AND OPEN QUESTIONS: REFERENCE, INFERENCE AND TRUTH IN FICTION. . . 33
T. G. Pavel: ON THE EXISTENCE OF NON-EXISTING ENTITIES /ISSUES IN THE ONTOLOGY OF FICTION/. 49
J. Pelc: SOME THOUGHTS ON FICTITIOUS ENTITIES. 73
G. Rauh: DEICTIC REFERENCE IN FICTIONAL TEXTS. 87
Á. Bernáth - K.Csúri: ON THE RELEVANCE OF POSSIBLE-WORLDS SEMANTICS FOR LITERARY THEORY. 115
II. FICTIONALITY AND NARRATOLOGY
H. H. Lieb: QUESTIONS OF REFERENCE IN WRITTEN NARRATIVES. 141
A. Steube: TEMPORAL RELATIONS IN INTENSIONAL SEMANTICS. 169.
 

Bernáth Árpád, Csúri Károly (szerk.): Az elbeszélés értelmezésének stratégiái. Szeged, 1985, (Studia Poetica 6.)

Tartalomjegyzék
DR. KANYÓ ZOLTÁN /1940-1985/.... 7
Siklaki István: KOGNITÍV TÖRTÉNET-MODELLEK... 10
Király Gyula - Kovács Árpád: AZ OROSZ ÉS SZOVJET NARRATÍV POÉTIKA VESZELOVSZKIJTÓL LOTMANIG.... 40
Csúri Károly: VÁZLAT AZ ELBESZÉLÉS IRODALMI MAGYARÁZATÁHOZ.... 88
Orosz Magdolna: E.T.A. HOFFMAN FANTASZTIKUS MESÉINEK SZERKEZETE ... 134
Barótiné Gaál Márta: A ROMANTIKUS ELBESZÉLÉS EPIKAI ÉS NEM EPIKAI STRUKTURÁI ... 151
Bernáth Árpád: HEINRICH BÖLL: HAUS OHNE HUTER /MAGUKRA MARADTAK/ C. REGÉNYÉNEK ELEMZESE....... 162
Rozsnyai Bálint: NARRATÍV STRATÉGIÁK A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉNEK AMERIKAI REGÉNYÉBEN. ..... 190
Jagusztin László: NARRÁTIÓ ÉS ARGUMENTÁCIÓ..... 203
Martonyi Éva: A REGÉNY INDITÁSÁNAK FORMÁIRÓL BALZAC EMBERI SZÍNJÁTÉKÁBAN..... 212
Szigeti Lajos Sándor: AZ EXPRESSZIONISTA ELBESZÉLÉS.... 221
A tartalomjegyzék további része konvertálási hiba miatt nincs betöltve.
 

Bernáth Árpád és Csúri Károly (szerk.): Az egyszerű formák szemiotikája. Szeged, 1985, (Studia Poetica 7.)

 TARTALOMJEGYZÉK
Kanyó Zoltán: AZ EGYSZERŰ FORMÁK RENDSZEREZÉSÉRŐL. 7
Voigt Vilmos: EGY NEM EGYSZERŰ ÉS NEM FORMAI KÉRDÉS: AZ EGYSZERŰ FORMA. 17
Kertész András: KOGNITÍV ANOMÁLIÁK AZ EGYSZERŰ FORMÁKBAN. Megjegyzések a logikai konzisztencia problémájához az irodalomelméletben. 27
Surányi Ágnes: AZ EGYSZERŰ FORMÁK ELMÉLETE ÉS A VICC. 49
Kocsány Piroska: AZ AFORIZMA MINT SZÖVEGTÍPUS ÉS LICHTENBERG AFORIZMAI. 59
Tarnay Lász1ó: MEGJEGYZÉSEK A TALÁLÓS EGYSZERŰ FORMÁJÁHOZ. 75
Simonffy Zsuzsa: IMPLIKATURAK ÉS LÁNCKÉRDÉSEK MINT NYELVI JÁTÉKOK. 97
Szigeti Csaba: HAJNÓCZY PÉTER TALÁLÓS KÉRDÉSE: HOL LÉTEZNEK A KOPT NŐK?... 119
Odorics Ferenc: MEGJEGYZÉSEK AZ EGYSZERŰ FORMÁK PRAGMATIKÁJÁHOZ. 129
Horváth Alpár Szilamér: EGYSZERŰ NARRATÍV SZÖVEGEK VILÁGSZEMANTIKAI ELEMZÉSE. 141
Rubovszky Kálmán: EGY SZÉPIRODALMI EGYSZERŰ NARRATÍV FORMA ADAPTÁCIÓS ISMÉTLŐDÉSÉRŐL. 159.
 

Piroska Kocsány, Árpád Vigh (Ed.): Elements and Forms of Text. Textelemente und Textformen. Éléments de Texte, Formes de Texte. Szeged, 1985, (Studia Poetica 8.)

 
Contents
E. Bollobás: FROM TRADITIONAL PROSODY TO GRAMMETRICS . . . . . . .. 7
M. Charolles: HEURISTIC PROCEEDINGS IN THE SEMANTICS OF NARRATIVE TEXTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
L. H. Hoek: LA SEGMENTATION DE L'AMORCE ARGUMENTATIVE-COMMENTATIVE DANS LES "DONTES ET NOUVELLES" DE GUY DE MAUPASSANT /UNE ENQUETE EMPIRIQUE EN PRAGMATIQUE NARRATIVE/* ... 57
H. Kars: L'ANALYSE FONCTIONELLE DU PORTRAIT: POSITIONS ET PROPOSITIONS... 95
A. Kertész: ZUR GRUNDLEGUNG EINES LOGISCHEN MODELLS DER IRONIE ... 115
P. Kocsány? EIN VERSUCH ZUR BESCHREIBUNG DER TEXTSORTE "SPRUCH-WEISHEIT". 145
J. Molnár: FROM FROM THE HAZEL BOUGH TO FROM THE HAZEL BOUGH* . 175
M. Murat: L'INTERPRETATION DES ÉQUIVALENCES FORMELLES . . . . . . 185
Á.Vigh: LA COMPARAISON EXEMPLAIRE OU LA NAISSANCE DU RÉCIT . . 203
T. Zsilka: ALLUSION IN LITERARY COMMUNICATION. . . . . . . . . 227
 

Bernáth Árpád (szerk.): A műértelmezés helye az irodalomtudományban. Szeged, 1990, (Studia 9.)

CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS
KENYERES ZOLTÁN: Előszó... 11
Preface/Vorwort
SZÉLES KLÁRA: Mi az értelme a műértelmezésnek? (Van-e értelme a műértelmezésnek)?... 13
What is the point of literary analysis? (Is there any point in literary analysis?) Was ist der Sinn der Werkinterpretation? (Hat die Interpretation überhaupt einen Sinn?)
BÓKAY ANTAL: Megjegyzések az irodalom folyamatszerűségének hermeneutikai alapjairól (Az irodalomtörténet mint interpretációs jelenség)... 23
Remarks on the hermeneutical basis of literature as a process-like phenomenon (History of literature as an interpretational phenomenon) Anmerkungen über die hermeneutischen Grundlagen der Kontinuität der Literatur (Die Literaturgeschichte als Interpretationsphänomen)
BÉCSY TAMÁS: A forma lehetséges értelmezésérő1... 57
On the possible understanding of form. Über eine mögliche Interpretation der Form
TARNAY LÁSZLÓ: Az irodalmi interpretáció argumentatív szerkezete . . . 67
The argumentative structure of literary interpretation. Die argumentative Struktur der literarischen Interpretation
A tartalomjegyzék második része konvertálási hiba miatt nincs betöltve.
KOVÁCS KRISTÓF ANDRÁS: Balladaelemzés a lehetséges világok koncepciója alapjan (Kőmíves Kelemenné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Interpretation of a ballad on the basis of the concept of possible worlds (Kőmíves Kelemenné). Eine Balladeninterpretation auf Grund der Konzeption von möglichen Welten (Kőmíves Kelemenné)
P. MÜLLER PÉTER: A zavarbaejtett műbírálat. (Nádas Péter kritikai fogadtatása, 1979-1989)............................ 161
Criticism embarrassed. (Péter Nádas's critical reception, 1979-1989) Werkkritik in Verlegenheit (Die Rezeption von Péter Nádas zwischen 1979-1989)
SZERDAHELYI ZOLTÁN: Posztmodern kompozíciós jegyek mint egy lehetséges csoportosítás-kísérlet összetevői....... 175
Post-modem composition features as the components of a possible attempt at grouping. Postmodeme kompositorische Merkmale als Elemente eines möglichen Gruppierungsversuch
SZENTESI ZSOLT: Az ismétlődés és a metaforikus epikai struktúra Mészöly Miklós Megbocsátás című művében .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Repetition and metaphoric narrative structure in Megbocsátás (Forgiving) by Miklós Meszöly. Die Wiederholung und die metaphorisch-epische Struktur in Megbocsátás (Vergebung) von Miklós Meszöly
DERÉKY PÁL: Műértelmezés, avantgárd, irodalomtudomány............. 201
Literary analysis, avant garde, literary theory. Interpretation, Avantgarde, Literaturwissenschaft
 

Christian Oberwagner, Collin Scholz (Hg.): Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionaliät. Szeged, 1997, (Studia Poetica 10.)

Vorwort. 7
ÁRPÁD BERNÁTH: Zu den Grundlagen finer Wissenschaft über poetische mögliche Welten.... 9
KÁROLY CSÚRI: Theorie und Modell, Erklarung und Theorie: Über Trakls "Ruh und Schweigen"..... 19
JAVIER PEQUENO: Possible Worlds: Non Mimetic Credible Fiction.... 41
CHRISTIAN OBERWAGNER: Überlegungen zu dem Begriff der Fiktionalität aus dem Blickwinkel der (Text)linguistik............. 53
COLLIN SCHOLZ: Erfordern fiktionale Texte eine fiktionale Semantik?...63
ACHIM BARSCH: Fiktionalität in der Sicht van Rezipienten....... 93
BRIGITTE KACZEROWSKI: Welche Rolle spielt Fiktionalität für Leserinnen von Liebesromanen?............. 110
GEBHARD RUSCH: Fiktionalisierung als Element von Medienhandlungsstrukturen..... 123
ELFRIEDE PÖDER: Die psychoanalytische Herausforderung des Fiktionalitätsprinzips.... 139
 
2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates