Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program

   

  A program vezetője: Dr. habil. Bombitz Attila, egyetemi docens
  A program helyettes vezetője: Dr. habil. Hárs Endre, egyetemi docens

  A Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program célja a tudományos pályára készülő fiatalok támogatása és magasan kvalifikált germanisták képzése. A program kurzusainak tudományos súlypontját a Germán Filológia Intézet keretén belül működő Német Irodalomtudományi Tanszék és az Osztrák Irodalom és Kultúra hosszú távú és aktuális kutatási programjai képezik.

  A képzés a két tanszéken folyó kutatásokhoz kapcsolódó irodalom-, kultúra- és médiatudományi súlypontokat, elméleti illetve történeti kutatási perspektívákat kínál. A képzés elméleti bázisát a „lehetséges világok" szövegelmélete, strukturalista, posztstrukturalista, tudás- és médiatörténeti, továbbá kognitív irodalomtudományi megközelítések képezik. A program lehetőséget nyújt a tudománytörténeti jelentőségű, valamint a jelenkori kutatási módszerek elsajátítására és a vizsgálati korpuszon történő alkalmazására. A modern filológia eszköztárának átadása mellett figyelmet szentel a diszciplináris határokon átívelő kutatási kérdéseknek és a 21. század szakmai kihívásainak is. Korszakok tekintetében a spektrum a kora újkori és főképp a Kárpát- medence németségének kutatásától a 18. és 19. századi irodalmi modernizáció, valamint a „klasszikus modernitás" fejleményein át a kortárs irodalomig terjed, melynek keretei között különös hangsúly esik a közép-európai és osztrák kultúr- és irodalomtörténet egyes szakaszaira.

  A program az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájához tartozik.

  I. képzési ciklus: Elmélet + Kutatómunka + Beszámoló + Komplex vizsga (120 kredit)

  Elmélet (60 kredit)

  12 kötelező tantárgy (60 kredit):
  1. Fejezetek a német nyelvű irodalmak történetéből (1. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan.
  2. Műfaji és poétikai tendenciák a német nyelvű irodalmakban (2. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
  3. Irodalom- és kultúratudományi stratégiák a német nyelvű irodalmak kontextusában (3. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
  4. Inter- és transzdiszciplinaritás a német nyelvű irodalmak kontextusában (4. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan

  Kutatómunka (50 kredit)

  kutatómunka: 4 kötelező félév (50 kredit):

  1. Publikáció
  a) Tanulmány magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
  b) Cikk magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)

  2. Prezentáció

  a) Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
  b) Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)

  Beszámoló (2×5 = 10 kredit)

  Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 2. és 4. félévben.

  Komplex vizsga (0 kredit) 

  A Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program komplex vizsgaleírása

  Az SZTE Doktori Szabályzata szerinti követelmények szerint az ott leírt módon.

   

  II. képzési ciklus: Kutatómunka + Oktatás + Beszámoló (120 kredit)

  Kutatómunka (100 kredit)

  1. Publikáció

  a) Tanulmány magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)
  b) Cikk magyarul ill idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)

  2. Prezentáció
  a) Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
  b) Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)

  Oktatás (2×5 = 10 kredit)

  Félévenként max. 2 db 2 órás kurzus az 5. és 7. félévben

  Beszámoló (2×5 = 10 kredit)

  Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 6. és 8. félévben.

   

  PhD-program: German-language-literature-and-culture

   

  Head of program: Dr. habil. Attila Bombitz, associate professor
  Deputy head of program: Dr. habil. Endre Hárs, associate professor

  The programme German-language-literature-and-culture is committed to preparing doctoral students for an academic career and helps students to become competent and highly qualified germanists. The courses of the proramme are based on the long-term and current research programmes of the Department of German Literature and the Department of Austrian Literature and Culture within the Institute of German Filology.

  Students pursuing German-language-literature PhD are offered supervised topics linked to the research projects of the departments such as literary and cultural and media studies and theoretical and historical pespectives in research. These are first of all the theory of "possible worlds" and structuralist and post-structuralist and cognitive approaches as well as history of knowledge and media history. Postgraduates enrolling in this programme are given the opportunity to get acqauinted with and use current research methods just as with approaches and methods of historical relevance. Besides a strong foundation in philology the emphasis will be laid on interdisciplinary research fields. Concerning the epochs and periods of literature the program offers a wide spectrum from the early modern period and 18th and 19th century literary modernism including the research on Germans in the Carpathian-basin, to the literature of Modernism and the present with special emphasis on Central-European and Austrian literature and culture.

  The Phd-program ist part of the Doctoral School of Literary Studies of the University of Szeged.

  Curriculum:

  Phase I.: Theory + Research + Report + Complex exam (120 credits)

  Theory (60 credits)

  12 courses (60 credits)

  1. Chapters of German-language-literature (Semester 1, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
  2. Poetical and genre tendencies in German-language-literature (Semester 2, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
  3. Strategies of literary and cultural studies in the context of German-language-literature (Semester 3, 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project
  4. Inter- and transdisciplinarity in German-language-literature (Semester 4. 3X5 credits, 3 lessons/week, seminar) – 1 course from other doctoral programmes linked to the individual research project

  Research (50 credits)

  Research: 4 semesters (50 credits):

  1. Publication

  a) Essay in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 1 item)
  b) Article in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 1 item)

  2. Presentation
  a) Conference speech in Hungarian (any semester, repeatable, at least 1 item)
  b) Conference speech in a foreign language (any semester, repeatable, at least 1 item)

  Report (2X5 = 10 credits)

  Research report on the PhD-research project in semesters 2. and 4.

  Complex exam (0 credit)

   

  II. Phase: Research + Teaching + Report (120 credits)

  Research (100 credits)

  1. Publication

  a) Essay in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 2 items)
  b) Article in Hungarian or any other language (any semester, repeatable, at least 2 items)
  2. Presentation
  a) Conference speech in Hungarian (any semester, repeatable, at least 1 item)
  b) Conference speech in a foreign language (any semester, repeatable, at least 2 items)

  Teaching (2X5 = 10 credits)

  2 courses per semester, 90 minutes each, semesters 5. and 7.

  Report (2X5 = 10 credits)

  Research report on the PhD-research project in semesters 6. and 8.

   

  Megvédett disszertációk

   

  Horváth Márta (2004): Kritika és relativitás Robert Musil "A tulajdonságok nélküli ember" című regényében. [Kritik und Relativität in Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften"]

  Szabó Erzsébet (2005): Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Narratív irodalmi szövegek, mint szemantikai és etikai gondolatkísérletek [Zwillingswelten, epistemische Welten, Textwelten. Narrative literarische Texte als semantische und ethische Gedankenexperimente]

  Fenyves Miklós (2006): Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években. [Kontingenz und Erzählung. Thomas Bernhards Prosa in den 70-er und 80-er Jahren]

  Dácz Enikő (2009): "Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart. Am Beispiel von Moritz Rinkes "Die Nibelungen" und János Téreys "A Nibelung lakópark""

  Nagy Hajnalka (2009): Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk

  Szabó Judit (2009): A tragédia(elméletek) etikai koncepciói. [Ethische Konzeptionen von Tragödien(theorien)]

  Simon-Szabó Ágnes (2013): Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben. [Kulturelle Interpretationen von Werther-Übersetzungen um 1800. Eine übersetzungstheoretische und philologische Annäherung]

  Mihály Csilla (2013): Figuren und Figurenkonstellationen im „Theater des Selbst“. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk

  Mitnyán Lajos (2017): Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke. Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien" 

  Arany Mihály (2018): A kortárs német nyelvi történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eines und der FinsternisDaniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltsammler című regényének példáján

  Gules Christiana (2021): Die Rekonstruktion des bürgerlichen Sommeralltags des Budapester Bürgertums um 1900 anhand publizistisch-literarischer (Selbst)-Darstellungen im Feuilleton des Neues Pester Journals und des Pester Lloyd

   

   

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper