Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak

   

  A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  - végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA )
  - szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

  A képzési idő: 4 félév
  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

   A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  a) A bemenet feltétel nélkül elfogadott alapszakjai:

  1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakja
  2. egyenértékűnek elismerheto, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakja
  3. a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi egyetemen szerzett német szakos tanári diploma

  b) A bemenet megadott feltételekkel elfogadott alapszakjai, illetve kreditkövetelményei:

  1. a Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
  2. egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakján elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak
  3. a Szegedi Tudományegyetem vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi, illetve külföldi egyetem filológiai alapképzési szakjai (angol, francia, magyar stb.) és felsőfokú német nyelvismeret

   

  A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

   

  Az alapismereteket közvetítő alapképzésen alapuló mesterképzés hangsúlyozottan a tudományágak aktuális kérdésfelvetéseire koncentrál, hogy a hallgatók germanisztikai nyelv- és irodalomtudományi, valamint módszertani ismereteit elmélyítse és specializálja. Különösen vonatkozik ez a törekvés azokra a területekre, ahol német kulturális javak átadásáról, közvetítéséről van szó. A mesterképzés arculatát az intézet tudományos profilja határozza meg. A képzési programban nyelv- és irodalomtudomány együtt, egymásra reflektálva, képviselteti magát. A mesterképzés fókuszában a német nyelvű irodalom értelmezése, a német kulturális hagyományok megismerése, valamint a nyelv változásának, összehasonlításának és alkalmazásának kérdései állnak. Fontos szerepet kap ennek kapcsán a kultúratudomány, valamint a nyelv és irodalom európai kontextusban történő vizsgálata. A képzési idő alatt a hallgatók megismerkednek a germanisztika legújabb kutatási irányaival, tudásukat elmélyíthetik a nyelv- és irodalomtudomány egyes, számukra leginkább vonzó témaköreiben.

  A második félévtől lehetőség nyílik a szakosodásra. Ennek keretében, a jelentkezők létszámától függoen, két specializáció közül választhatnak a hallgatók. A Nyelv és irodalom specializáció kurzusain részletesen megismerkednek a német nyelv és kultúra jellegzetességeivel, bepillantást nyernek a sajátos közép-európai régión belül muködő kulturális, mediális és irodalmi kölcsönhatásokba, valamint a nyelvi, irodalmi és kulturális transzfer interkulturális jellegébe. A médiumok szemszögébol vizsgálják a kulturális, irodalmi és nyelvi változásokat. A Fordítás és tolmácsolás specializáció bevezetést ad a fordítási és tolmácsolási technikákba. A fordítási kurzusok célja a fordítás folyamatával és funkciójával kapcsolatos elméleti, empirikus és gyakorlati kérdések vizsgálatán túl magas szintű készségek fejlesztése, amelyek az általános, szak- és műfordítás vonatkozásában a forrásnyelvi szövegértéshez, illetve a célnyelvi szövegalkotáshoz szükségesek. A specializáció keretében a hallgatók megismerkedhetnek a tolmácsolás gyakorlati technikáival. Hallgatói prezentációk, valamint a valódi konferenciák mintájára szervezett órai „kiskonferenciák” formájában gyakorolhatják a konszekutív tolmácsolást.

  A végzett hallgatók a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően ismerik a német nyelvet, s ezáltal képesek a kor követelményeinek megfelelően kommunikálni, információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek magas szinten bemutatni. A mesterképzés a maga kultúratudományos és európai hangsúlyaival a nemzetközi „képzési piac” elvárásaira reagál, mivel felfogása szerint az interkulturális kompetencia alapvető kulcskompetencia. A megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek kutatási projektek megfogalmazására, megvalósítására, megszervezésére, nemzetközi projektekben való részvételre; alkalmasak lesznek nyelvi közvetítői feladatok elvégzésére a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén.

   

  Specializációk

   
  A Német Nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak két területen kínál speciális ismereteket a hallgatóknak:
  Nyelv és irodalom specializáció / Spezialisation Sprache und Literatur
  Fordítói és tolmács specializáció / Spezialisation Übersetzen und Dolmetschen
  A specializációk 42 kredit értékűek. A hallgató a 2. félév elején kötelezően egyet választ.
   
  • Nyelv és irodalom specializáció

   A specializáció kereti között a német nyelv, irodalom és kultúra európai szempontú tanulmányozására nyílik lehetőség. Kiemelt szerepet kapnak német és európai perspektívában a műfaj- és stílustörténet vonatkozásai, az irodalom intézményrendszerei, a kánon és a kritika hagyományai, valamint a fordítás és a recepció, mint a kulturális transzfer médiumai, továbbá az olyan aktuális kérdések, mint a globalizáció hatása a német nyelvre és irodalomra, valamint a nemzetközi kapcsolatok nyelvre és irodalomra kifejtett befolyása.

  A hallgatók a képzés során megismerhetik az írás médiumának, az írásba foglalás technikáinak és az írás funkciójának változásait, a változások által kiváltott kulturális és mediális átrendeződéseket, az olvasás történeti és kognitív aspektusait, az irodalmi olvasással kapcsolatos koncepciókat.

  A hallgatók elmélyült ismereteket kapnak a szövegnyelvészet és a valenciakutatás területein, megismerik a nyelv- és irodalomtudomány újabb elméleteit és aktuális kérdéseit.

  2. félév

  Nyelv és irodalom európai és interdiszciplináris perspektívában / Sprache und Literatur europäisch und interdisziplinär, Az írás és az olvasás kultúrtechnikái / Kulturtechniken des Schreibens und Lesens, Valenciaelméletek és szótári alkalmazásuk / Valenztheorien und ihre lexikographische Anwendung, Szövegelméletek / Texttheorien

  3. félév

  A nyelvtudomány újabb irányzatai / Sprachwissenschaft in neuen Forschungskontexten, Az irodalomtudomány újabb irányzatai / Literaturwissenschaft in neuen Forschungskontexten

   
  • Fordítói és tolmács specializáció

   A fordítói és tolmács specializáció keretei között az e tevékenységekhez kapcsolódó technikák és kompetenciák közvetítésére kerül sor.

  2. félév

  Fordítástechnika /Übersetzungstechnik, Tolmácsolástecnika / Dolmetschentechnik, Általános és szakfordítás I / Allgemeine und Fachübersetzung I., Az írás és az olvasás kultúrtechnikái / Kulturtechniken des Schreibens und Lesens, Valenciaelméletek és szótári alkalmazásuk / Valenztheorien und ihre lexikographische Anwendung, Szövegelméletek / Texttheorien

  3. félév

  Az írás és az olvasás kultúrtechnikái / Kulturtechniken des Schreibens und Lesens, Valenciaelméletek és szótári alkalmazásuk / Valenztheorien und ihre lexikographische Anwendung, Szövegelméletek / Texttheorien, Konszekutív tolmácsolás l. / Konsekutives Dolmetschen I, Kontrasztív országismeret / Kontrastive Landeskunde, Általános és szakfordítás II / Allgemeine und Fachübersetzung II., Konszekutív tolmácsolás Il. / Konsekutives Dolmetschen II, Mufordítás, lektorálás I./ Literarisches Übersetzen, Lektorieren I., Műfordítás, lektorálás II./ Literarisches Übersetzen, Lektorieren II.

   

  © 2021 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper